Phần A: Phật Thuyết A Di Đà Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Phật Thuyết Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà là kinh khen ngợi công đức cùng được tất cả chư Phật hộ niệm. Khiếp này chuyển sở hữu nội dung rất sâu sát do đức Phật ham mê Ca Mâu Ni tự giảng nói.

Chuỗi vòng như mong muốn của bạn, coi ngay!.

Bạn đang xem: Phật thuyết a di đà kinh


Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì - vyùha) là một bản toát yếu ớt của Đại Vô Lượng Thọ tởm (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch tự Phạn phiên bản qua Hán bản.

Nghi thức tụng tởm A Di Đà Việt nghĩa chuẩn nhất

Kinh A Di Đà: Kỳ viên đại hội

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ ông phật ở vị trí vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá Vệ. Cùng với một nghìn nhì trăm năm mươi vị đại tỳ kheo câu hội: Đều là bậc A La Hán, mọi người đều biết, như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Ma Ha Ca chiên Diên. Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà. La Hầu La, Kiều Phạm ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa. Ca giữ Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, bạc đãi Câu La. A Nậu lâu Đà… số đông vị đại môn đồ như thế.

Và sản phẩm Đại ý trung nhân Tát như Văn Thù Sư Lợi Pháp vương vãi Tử. A Dật Đa người yêu Tát. Càn Đà Ha Đề tình nhân Tát. Thường xuyên Tinh Tấn người yêu Tát… cùng với những vị Đại người thương Tát như thế, với vô lượng chư Thiên như ông say đắm Đề trả Nhơn v.v… đại bọn chúng cùng đến dự hội.

Kinh A Di Đà: Y báo – Chánh báo

Bấy giờ ông phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: “Từ trên đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có trái đất tên là cực Lạc. Trong nhân loại đó bao gồm đức Phật hiệu là A Di Đà hiện giờ đương nói pháp.

Y báo trang nghiêm

Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là rất Lạc? vì chưng chúng sinh trong cõi đó không có bị đa số sự khổ, chỉ hưởng các điều vui, bắt buộc nước kia tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi cực Lạc gồm bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng mặt hàng cây, đều bởi bốn chất báu phủ quanh giáp vòng, chính vì như vậy nên nước đó tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi cực Lạc gồm ao bởi bảy chất báu, vào ao đầy dẫy nước đủ tám công đức. Đáy ao thuần sử dụng cát vàng trải làm đất. Vàng bạc, giữ ly, ca sỹ pha lê hiệp thành số đông thềm, mặt đường ở bốn bên ao; trên thềm đường bao gồm lầu gác cũng rất nhiều nghiêm sức bằng vàng, bạc, giữ ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Vào ao bao gồm hoa sen bự như bánh xe: Hoa sắc đẹp xanh thời tia nắng xanh, sắc tiến thưởng thời tia nắng vàng, sắc đỏ thời ánh nắng đỏ, dung nhan trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc chiến thắng công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của ông phật đó, hay trỗi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, sớm hôm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh vào cõi kia thường vào mức sáng sớm, rước đãy hoa đựng phần đa hoa xuất sắc đem cúng nhịn nhường mười muôn ức tiên phật ở phương khác. Đến giờ ăn uống liền quay trở lại bổn quốc ăn uống cơm xong xuôi đi gớm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thành tích công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.

Lại nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường sẽ có những như là chim mầu sắc cute lạ thường. Làm sao chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cộng-mạng; đông đảo giống chim đó đêm ngày sáu thời kêu giờ đồng hồ hòa nhã. Giờ chim đó diễn nói đều pháp như ngũ căn, ngũ lực. Thất ý trung nhân đề phần, bát thánh đạo phần v.v… chúng sanh vào cõi đó nghe giờ chim ngừng thảy hồ hết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá Lợi Phất! Ông chớ cho rằng những giống như chim kia thiệt là do tội báo sanh ra. Vì chưng sao? vày cõi của ông phật đó không có ba mặt đường dữ.

Xá Lợi Phất! Cõi của đức Phật kia tên mặt đường dữ còn không tồn tại huống gì lại có sự thật. đều giống chim đó là vì đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà thay đổi hóa tạo sự đấy thôi.

Xá Lợi Phất! trong cõi nước của đức phật đó, gió vơi thổi động các hàng cây báu và cồn mành lưới báu, có tác dụng vang ra tiếng vi diệu, như trăm nghìn sản phẩm công nghệ nhạc đồng một dịp hòa chung. Tín đồ nào nghe tiếng đó tự nhiên và thoải mái đều sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá Lợi Phất! Cõi nước của đức phật đó thành công công đức trang nghiêm nhường ấy.

Chánh báo vô lượng thù thắng

Xá Lợi Phất! chỗ ý ông nghĩ về sao? Đức Phật đó vày sao hiệu là A Di Đà?

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó, hào quang quẻ sáng chói vô lượng, soi suốt những cõi nước trong mười phương không trở nên chướng ngại, vì vậy nên hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, buộc phải hiệu là A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại đến nay, đã có mười kiếp.

Xá Lợi Phất! Lại tiên phật đó bao gồm vô lượng vô bờ Thanh Văn đệ tử gần như là bực A La Hán. Chẳng bắt buộc tính đếm mà hoàn toàn có thể biết được, hàng người thương Tát chúng cũng đông như thế.

Xá Lợi Phất! Cõi nước của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm nhường ấy.


Xá Lợi Phất! Lại trong cõi cực Lạc, hầu như chúng sanh vãng sinh vào này đều là bực bất thối chuyển. Vào đó có nhiều vị bực tốt nhất sanh bửa xứ, số đó khôn cùng đông, chẳng bắt buộc tính đếm mà biết được. Chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ nhằm nói thôi!

Xá Lợi Phất! bọn chúng sanh nào nghe gần như điều bên trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Bởi sao? bởi đặng cùng với những bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

Nhân sinh vãng sanh

Xá Lợi Phất! Chẳng hoàn toàn có thể dùng đôi chút thiện căn phước đức nhơn duyên cơ mà được sanh về cõi đó.

Xá Lợi Phất! Nếu tất cả thiện nam giới tử, thiện nàng nhân làm sao nghe nói đức phật A Di Đà. Rồi chấp trì danh hiệu của đức phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc cha ngày. Hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng ko tạp loạn. Thời người đó cho lúc lâm chung đức Phật A Di Đà đứng thảng hàng Thánh chúng hiện thân nghỉ ngơi trước người đó. Tín đồ đó lúc chết tinh thần không điên đảo, ngay tắp lự được vãng sanh về cõi nước rất Lạc của tiên phật A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Ta thấy bao gồm sự tiện ích ấy đề xuất nói đa số lời như thế. Nếu gồm chúng sinh nào, nghe rất nhiều lời trên đó, buộc phải phải vạc nguyện sinh về cõi nước rất Lạc.

Kinh A Di Đà (Dịch Nghĩa say đắm H.T ưa thích Trí Tịnh) là một bản kinh rất thịnh hành được truyền tụng hằng ngày trong cuộc sống đạo của Phật tử

Kinh A Di Đà bằng tranh

Sáu phương Phật đồng khuyên nhủ tin

Xá Lợi Phất! Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức tiện ích chẳng thể nghĩ bàn của ông phật A Di Đà. Phương Đông cũng đều có đức A Súc Bệ Phật, Tu Di tướng mạo Phật, Đại Tu Di Phật. Tu Di quang đãng Phật, Diệu Âm Phật; Hằng hà sa số mọi đức Phật như vậy đều sống tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cõi Tam Thiên Đại Thiên mà lại nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá Lợi Phất!! nhân loại phương Nam bao gồm đức Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn quang quẻ Phật. Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật… Hằng hà sa số gần như đức Phật như thế, đông đảo tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá Lợi Phất! thế giới phương Tây tất cả đức Vô Lượng lâu Phật, Vô Lượng tướng Phật. Vô Lượng Tràng Phật, Đại quang quẻ Phật, Đại Minh Phật, Bửu tướng tá Phật, Tịnh quang quẻ Phật… Hằng hà sa số hầu hết đức Phật như thế, số đông tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá Lợi Phất! nhân loại phương Bắc, có đức Diệm Kiên Phật, tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật. Nhựt sinh Phật, Võng Minh Phật… Hằng hà sa số số đông đức Phật như vậy đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh những ngươi phải đề nghị tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá Lợi Phất! thế giới phương dưới, bao gồm đức Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh quang đãng Phật. Đạt Mạ Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật… Hằng hà sa số đầy đủ đức Phật như thế, phần đa tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh những ngươi phải yêu cầu tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá Lợi Phất! quả đât phương trên gồm đức Phạm Âm Phật, Tú vương vãi Phật, mùi hương Thượng Phật. Hương thơm Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp dung nhan Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật. Ta La thọ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến tốt nhất Thiết Nghĩa Phật. Như Tu Di tô Phật… Hằng hà sa số hầu như đức Phật như thế, hồ hết tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh những ngươi phải cần tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá Lợi Phất! chỗ ý của ông nghĩ thay nào, vày sao thương hiệu là Kinh: Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

Xá Lợi Phất! vì chưng nếu bao gồm thiện nam tử, thiện cô bé nhân làm sao nghe kinh này mà lại thọ trì đó. Và nghe danh hiệu của đức Phật, thời đầy đủ thiện phái mạnh tử cùng thiện thanh nữ nhân ấy đầy đủ được tất cả các tiên phật hộ niệm. Đều được không thối chuyển khu vực đạo Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Xá Lợi Phất! cho nên những ông đều đề xuất tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.

Xem thêm: Vị thuốc tế tân có tác dụng gì, công dụng cây tế tân

Xá Lợi Phất! trường hợp có người đã vạc nguyện, bây chừ phát nguyện, đã phát nguyện hy vọng sanh về cõi nước của tiên phật A Di Đà. Thời những người dân ấy các đặng ko thối chuyển vị trí đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đang sanh về rồi, hoặc hiện thời sanh về, hoặc đã sanh về.

Xá Lợi Phất! cho nên các thiện nam giới tử thiện đàn bà nhân. Nếu người nào có tin tưởng thời phải nên phát nguyện sinh về cõi nước kia.

Thuyết Kinh siêu khó

Xá Lợi Phất! Như ta bây giờ ngợi khen công đức cần thiết nghĩ bàn của những đức Phật. Những đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà lại nói lời nầy:

“Đức say đắm Ca Mâu Ni Phật hay làm cho được việc rất trở ngại hi hữu, có thể ở vào cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, loài kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà lại Ngài bệnh được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài vì những chúng sinh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.

Xá Lợi Phất! phải ghi nhận rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thiệt hành vấn đề khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói gớm pháp khó tin này, đó là rất khó!

Đức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá Lợi Phất cùng các vị Tỳ kheo, toàn bộ trong đời: Trời, Người, A Tu La… nghe lời của ông phật dạy, đều vui vẻ tin nhận đảnh lễ mà lại lui ra.

*
 
PHẬT THUYẾT ghê A DI ĐÀ

Như thị ngã văn: độc nhất thời, Phật trên Xá-vệ quốc, Kỳ thọ cung cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lỵ-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. Như thị đẳng chư đại đệ tử.

Tinh chư người tình Tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lỵ Pháp vương vãi tử, A-dật-đa ý trung nhân Tát, Càn-đà-ha-đề bồ Tát, hay Tinh Tấn người yêu Tát, dữ như thị đẳng chư đại bồ Tát, cập Thích-đề-hoàn-nhân đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng câu.Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi-phất: Tùng thị Tây phương vượt thập vạn ức Phật độ, hữu nhân loại danh viết rất Lạc. Kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp.Xá-lợi-phất! Bỉ độ hà nạm danh vi rất Lạc? Kỳ quốc chúng sanh, vô hữu bọn chúng khổ, đản thọ chư lạc, cầm danh rất Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng sản phẩm thọ, giai thị tứ bảo châu táp vi nhiễu. Thị ráng bỉ quốc danh vi cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, chén bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì để thuần dĩ kim sa ba địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân lưu giữ ly, pha lê, hiệp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm mức độ chi.

Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh nhan sắc huỳnh quang, xích nhan sắc xích quang, bạch nhan sắc bạch quang, vi diệu mùi hương khiết.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ thắng lợi như thị công đức trang nghiêm.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ hay tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ chúng sanh, thường xuyên dĩ thanh đán, những dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng nhường nhịn tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời hoàn đáo bổn quốc, phạn thực ghê hành.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ thành tích như thị công đức trang nghiêm.Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bỉ quốc hay hữu chủng chủng kỳ lạ tạp sắc đưa ra điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá-lỵ, ca-lăng-tần-già, cọng mạng chi điểu.

Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, chén thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, giai vớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Xá-lợi-phất! Nhữ đồ gia dụng vị demo điểu thiệt thị tội báo sở sanh. Cũng chính vì giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo.Xá-lợi-phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thật? Thị chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu, chuyển đổi sở tác. Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy cồn chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất ảo diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, thoải mái và tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng bỏ ra tâm.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ thành quả như thị công đức trang nghiêm.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà vắt hiệu A-di-đà?

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang-minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại. Thị cụ hiệu vi A-di-đà.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật lâu mạng cập kỳ nhân dân,vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp. Nắm danh A-di-đà.

Xá-lợi-phất! A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô hạn thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số bỏ ra sở năng tri. Chư người thương Tát chúng diệc phục như thị.

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ chiến thắng như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, chúng sanh sinh giả, giai thị A-bệ-bạc trí. Kỳ trung nhiều hữu duy nhất sanh bửa xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ thuyết.

Xá-lợi-phất! bọn chúng sanh văn giả, ưng đương phạt nguyện, nguyện sinh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội độc nhất vô nhị xứ. Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện phái nam tử, thiện phái nữ nhân văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược độc nhất vô nhị nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất vai trung phong bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng phổ biến thời, A-di-đà Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, chổ chính giữa bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A-di-đà Phật cực Lạc quốc độ.

Xá-lợi-phất! bửa kiến thị lợi cụ thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương vạc nguyện sanh bỉ quốc độ.

Xá-lợi-phất! Như bửa kim trả tán thán A-di-đà Phật, bất khả tứ nghị công đức đưa ra lợi.

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di tướng mạo Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi mới phú tam thiên đại thiên nắm giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! phái nam phương trái đất hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn quang quẻ Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di-Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, vươn lên là phú tam thiên đại thiên cố kỉnh giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Tây phương nạm giới, hữu Vô Lượng thọ Phật, Vô Lượng tướng tá Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại quang đãng Phật, Đại Minh Phật, Bảo tướng mạo Phật, Tịnh quang Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên rứa giới, thuyết thành thật ngôn:

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Bắc phương cầm cố giới, hữu Diệm Kiên Phật, về tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, phát triển thành phú tam thiên đại thiên thay giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Hạ phương cố giới, hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, trở thành phú tam thiên đại thiên vắt giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất Thượng phương trái đất hữu Phạm Âm Phật, Tú vương vãi Phật, mùi hương Thượng Phật, mùi hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta-la lâu Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến tuyệt nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di đánh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến chuyển phú tam thiên đại thiên vắt giới, thuyết thật thà ngôn:

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà nắm danh vi: duy nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh?

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện phái nam tử, thiện nữ giới nhân, văn thị ghê thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện thanh nữ nhân, giai vi tuyệt nhất thiết chư Phật đưa ra sở hộ niệm, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la-tam-miệu Tam-bồ-đề. Thị vậy Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ vấp ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ vạc nguyện, kim phạt nguyện, đương phân phát nguyện, dục sinh A-di-đa Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh.

Thị thế Xá-lợi-phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương vạc nguyện sanh bỉ quốc độ.Xá-lợi-phất! Như bửa kim giả xưng tán chư Phật bất khả bốn nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán ngã bất khả tứ nghị công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan hy hữu đưa ra sự, năng ư Ta-bà quốc độ ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền óc trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị chư bọn chúng sanh thuyết thị tốt nhất thiết thế khó khăn tín đưa ra pháp.”

Xá-lợi-phất! Đương tri xẻ ư ngũ trược ác thế, hành demo nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị tuyệt nhất thiết trần thế thuyết demo nan tín bỏ ra pháp, thị vi thậm nan!

Phật thuyết demo thử kinh dĩ, Xá-lợi-phất cập chư tỳ-kheo, độc nhất vô nhị thiết vậy gian, thiên nhân, a-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.